UPOZORNĚNÍ

Tyto informace mají za cíl zajistit široké veřejnosti přístup k obsahu leteckých předpisů dle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších skutečností, majících vliv na bezpečnost leteckého provozu. Dle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou letecké předpisy rovněž k dispozici na Ministerstvu dopravy a Úřadu pro civilní letectví. Nalezne-li někdo ve zpřístupněných dokumentech formální či obsahové chyby, nechť je oznámí Řízení letového provozu České republiky, s. p. – Letecké informační službě.

Ministerstvo dopravy dále sděluje, že s ohledem na závazky plynoucí České republice z jejího členství v Evropské unii, rozšiřování pravomocí a věcné působnosti orgánů Evropské unie (zejména specializované agentury Evropská agentura pro bezpečnost letectví), jakož i nutnost omezovat duplicitu použitelné právní úpravy a tím zajišťovat její srozumitelnost pro adresáty státní správy, se níže uvedené letecké předpisy řady JAR z důvodu jejich obsahové shody s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nadále vnitrostátně nepoužijí.

odkaz na AIC C 5/16

Předpisy Evropských společenství (Evropské unie) lze nalézt prostřednitcvím elektronické verze Úředního věstníku Evropské unie na https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

Ministerstvo dopravy však upozorňuje, že za autentická znění právních předpisů Evropských společenství se považují pouze znění zveřejněná v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie. Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, jsou Kraje a hlavní město Praha povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Úředního věstníku Evropské unie.