ICAO Annex (L)
L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6
L 7
L 8
L 8/A
L 9
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 14 H
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 4444
L 7030
L 8168/I
L 8168/III
L 8400
L Frazeologie
L 10066
Předpisy JAR
JAR 1
JAR 26