GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 7 NOV 2019.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 7 NOV 2019.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
9/19Překážky
Obstacles
15 AUG 2019
UFN
11/19ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
7 NOV 2019
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf