Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

O nás

Odpovědnost AIM

AIM je odpovědné za poskytování letecké informační služby, za shromažďování a rozšiřování informací z celého území České republiky a vzdušného prostoru nad tímto územím.

Co je AIM?

Celosvětový koncept AIM (Aeronautical Information Management) vychází z potřeb uživatelů a jeho podstatou je mít správné informace na správném místě ve správném čase. Hlavní důraz v oblasti AIM je kladen na procesy výměny a distribuci dat, která by měla efektivně sloužit uživatelům vzdušného prostoru a ATM systémů.

Produkty AIM

Letecké informace jsou poskytovány ve formě Produktu leteckých informací sestávajícího z:

Středisko AIM vydává VFR příručku ČR, předpisy řady L a JAR, které nejsou součástí Produktu leteckých informací.

NOTAMy a příslušné měsíční kontrolní seznamy jsou vydávány prostřednictvím Letecké pevné telekomunikační sítě (AFTN). PIB jsou k dispozici na pracovištích ARO na letištích uvedených v AIP - GEN 3 v bodě 3.1.5 nebo prostřednictvím AFTN (pouze v ČR). Přístup z AFTN terminálů je uživatelům umožněn po registraci, kterou provádí Mezinárodní kancelář NOTAM, kde jsou poskytovány i bližší informace. Postupy pro využívání služby PIB jsou součástí registrace. Registrace i postupy jsou zdarma.

Letecké mapy

Středisko AIM vydává mapy, které jsou součástí AIP a další mapy (např. ANC 1:500 000). Tyto mapy jsou vytvořeny v souladu s ustanoveními dokumentu ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts.

Letecké mapy obsažené v AIP jsou udržovány v aktuálním stavu pomocí změn AIP. Opravy map, které nejsou součástí AIP, jsou zveřejňovány ve změnách AIP a uvedeny v AIP - GEN 3 v bodu 3.2.8. Informace, týkající se vydávání nových map, jsou zveřejňovány v AIC. Pomocí NOTAM jsou v leteckých mapách opravovány chyby v informacích důležitého provozního charakteru.

Seznam mapových sérií

Vydávány jsou tyto série map:

Kompletní seznam map je k dispozici v AIP GEN 3.2.5.

Letecká informační příručka (AIP)

Letecká informační příručka je základní letecký dokument určený k plnění mezinárodních požadavků na výměnu permanentních leteckých informací a dočasných změn dlouhodobé platnosti nezbytných pro letový provoz.

AIP České republiky se skládá ze dvou dílů. AIP je vydáván v elektronické podobě v českém a anglickém jazyce a je určen pro využití v mezinárodním i vnitrostátním provozu, pro obchodní nebo jiné účely.

Obsahuje informace o IFR letištích a vojenských letištích. Informace o VFR letištích v AIP obsaženy nejsou, jsou uvedeny ve VFR příručce.

Změnová služba k AIP (AIP AMDT)

Vydávány jsou dva druhy změn:

Na průvodním listu změn je uveden stručný popis obsahu změny AIP. Nové informace zahrnuté do aktualizované stránky AIP jsou vyznačeny tzv. změnovou čarou. Místo, kde byla vypuštěna původní informace, je vyznačeno vodorovnou čarou.

Na všech stranách zahrnutých do změny je zřetelně vyznačeno, kterou změnou byly publikovány a datum vydání/datum účinnosti AIRAC. Datum vydání a datum účinnosti AIRAC sestává ze dne, měsíce (slovy) a roku. Každý průvodní list změny AIP zahrnuje odvolávku na pořadové číslo těch částí produktu leteckých informací, které jsou zahrnuty do AIP a změnou zrušeny.

Běžné AMDT a AIRAC AMDT jsou průběžně číslovány, každá skupina zvlášť. Číslování AIRAC AMDT začíná každý rok číslem 1.

Kontrolní seznam platných stran AIP, obsahující čísla stran/označení map a datum (den, měsíc slovy a rok) vydání nebo účinnosti (effective date) zahrnutých informací je aktualizován s každou běžnou změnou a je součástí AIP (GEN 0.4).

Supplement k AIP (AIP SUP)

Dočasné změny časově delšího charakteru (tři měsíce a déle) a informace s kratší dobou platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo grafické znázornění, doplňující informace dlouhodobého charakteru obsažené v AIP, jsou vydávány jako AIP Supplementy (AIP SUP). Dočasné změny k AIP provozního významu jsou vydávány v souladu s AIRAC systémem a stanovenými daty účinnosti a jsou zřetelně odlišeny akronymem AIRAC AIP SUP.

AIP SUP (běžné i AIRAC) jsou průběžně číslovány, počínaje číslem 1 každý rok.

AIP SUP zůstává zařazen v AIP, dokud všechny nebo některé jeho informace jsou v platnosti. Doba platnosti informací obsažených v AIP SUP je běžně uvedena přímo v AIP SUP. V některých případech může být doba platnosti nebo zrušení AIP SUP vydáno v NOTAMu.

Kontrolní seznam platných AIP SUP je uváděn na průvodních listech běžných změn AIP a v části AIP GEN 0.3.

NOTAM a Předletový informační bulletin (PIB)

NOTAM obsahuje informace týkající se zřízení, stavu nebo změny kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem. Text každého NOTAMu je sestaven z přesně vymezujících výrazů/jednotné frazeologie k tomu určené, s použitím NOTAM kódu doplněného zkratkami ICAO, označeními, znaky, názvy, volacími znaky, kmitočty, číselnými údaji a textem v otevřené řeči.

Národní NOTAMy jsou sestavovány a vydávány pro FIR PRAHA a jsou distribuovány v pěti sériích odlišených písmeny A, B, X, Y a S. Série S je určena pro SNOWTAMy. Série jsou označeny podle významu a označeny písmeny v sestupném pořadí. Série A a B jsou vydávány anglicky. Série X a Y obsahují NOTAMy se stejným zněním a stejnými čísly v českém jazyce.

Série A (X): Nejdůležitější série. Obsahuje veškeré informace související s provozem na tratích ATS a hlavních mezinárodních letištích v České republice:

Série B (Y): Obsahuje informace související s provozem na všech ostatních letištích v České republice a informace nezařazené do série A (X).

Série S (SNOWTAM). Obsahuje informace týkající se nebezpečných podmínek na pohybové ploše, způsobených sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu. Provozovatelé letišť jsou pověřeni vydáváním SNOWTAM v souladu s hlavou 2 předpisu L 15 a částí AIP AD 1.2.2. Detaily jsou uvedeny ve Sněhovém plánu v části Letiště (AD).

Předletové informační bulletiny (PIB) obsahují výběr platných NOTAMů z databáze udržované Mezinárodní kanceláří NOTAM. V závislosti na požadavcích uživatelů mohou být PIB poskytovány ve formě:

Letecké oběžníky (AIC)

Letecké oběžníky (AIC) obsahují informace o dlouhodobých předpovědích některých hlavních změn v legislativě, předpisech, postupech nebo zařízeních, a informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo upozorňujícího charakteru týkající se technických, legislativních nebo pouze administrativních záležitostí. AIC jsou vydávány ve dvou sériích (A a C). AIC série A obsahují informace týkající se mezinárodního civilního letectví a jsou mezinárodně rozesílány, zatímco AIC série C obsahují informace týkající se pouze vnitrostátního letectví a jsou rozesílány vnitrostátně. AIC jsou v obou sériích číslovány průběžně každý rok od čísla 1. Kontrolní seznam platných AIC je vydáván minimálně jednou ročně.

Číselný kontrolní seznam platných NOTAMů

Číselný kontrolní seznam platných NOTAMů je vydáván měsíčně po AFTN.

AIRAC system

Aby provozně významné změny vyžadující změnu v mapách, manuálech tratí apod. mohly být řízeny a regulovány kdykoliv je třeba, jsou vydávány v předem stanovených datech podle AIRAC systému. Tento typ informací je publikován jako AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP. AIRAC informace jsou vydávány tak, aby uživatel obdržel tyto informace nejpozději 28 dní, u důležitých změn nejpozději 56 dní před dnem účinnosti. Ke dni účinnosti AIRAC je vydán tzv. trigger NOTAM, ve kterém je krátce uveden obsah, datum účinnosti a číslo příslušné AIRAC AIP AMDT nebo AIRAC AIP SUP, který vstoupí v ten den v platnost. Trigger NOTAM zůstane v platnosti jako upozornění v PIB až do doby vydání nového kontrolního seznamu/souhrnu platných NOTAMů, nejméně však 15 dní po datu účinnosti.

V případě, že nebude v termínu AIRAC vydána žádná informace, musí být vydáno NOTAMem potvrzení NIL a to nejpozději jeden cyklus před příslušným datem vstupu v účinnost.

VFR příručka ČR

Cílem VFR příručky ČR je poskytnout uživateli vzdušného prostoru LKAA ucelený přehled o pravidlech a postupech důležitých pro VFR provoz ve FIR Praha, informace o VFR letištích a výběr informací důležitých pro VFR provoz na letištích IFR. VFR příručka je vydávaná ve dvou samostatných jazykových mutacích – česky a anglicky.

Prezentace dat na internetu

AIM prezentuje svá data na internetových stránkách https://aim.rlp.cz.

AisView

AisView zprostředkovává grafické zobrazení informací, pro předletovou přípravu určenou pro GA, o:

AisView slouží též pro příjem, vyhodnocení a zpracování podkladů pro vydání navigačních výstrah (W), letištního NOTAMu nebo žádostí o vyhrazení částí vzdušného prostoru (R).

IBS

IBS (Integrovaný Briefing Systém) je webová aplikace, která poskytuje jak registrovaným tak neregistrovaným uživatelům služby pro předletovou přípravu. Data jsou přebírána z informačních systémů ŘLP ČR s. p. Kromě základních funkcí (dotaz na NOTAM, METEO, ATIS atd.) obsahuje další užitečné odkazy např. na ASTA2, AUP, SUMMARY apod. Cílem této aplikace je vytvoření jednoho přístupového bodu pro získání informací nutných pro předletovou přípravu. Registrovaní uživatelé mohou podat nový letový plán, zobrazit nebo upravit podaný letový plán, plánovat let nebo zadat požadavek na komplexní briefing produkt pro předletovou přípravu. Dále si mohou například graficky zobrazit trať nebo využít funkcionality Route proposal NM, která vyhledá nejvhodnější trať dle zadaných požadavků.

Mobilní verzi IBS (mIBS) vytvořenou pro operační systémy iOS a Android lze stáhnout z příslušných obchodů (Google Play nebo App Store). Mobilní verze je plně synchronizovaná s webovou verzí. Pro přístup do ní je nutné mít registraci na webovou verzi IBS. Bez zadání těchto přihlašovacích údajů se uživatel ke svému účtu v mIBS nedostane. Hlavní MENU je navrženo pro nejzákladnější operace s FPL (vytvoření FPL, zaslání zpráv DLA, CHG), dotaz na NOTAMy, METEO a vytvoření PIB. V nastavení je možné si upravit např. pole 18/ formuláře FPL nebo zvukové signály při příjmu zpráv.

LARS

Aplikace LARS slouží k rezervaci místní letové činnosti na řízených letištích Karlovy Vary, Brno/Tuřany a Ostrava/Mošnov.