Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Reklamační řád

I.

V případě výskytu vady u zakoupeného zboží, příp. poskytnutých služeb, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Za vadu se nepovažuje taková změna na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním, nesprávného používání zboží či mechanickým poškozením.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží či služeb (dále jen „reklamace“), je prodávající povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, příp. v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

II.

Reklamace musí být uplatněna kupujícím písemně u prodávajícího, a to ve lhůtě uvedené v článku III. tohoto Reklamačního řádu.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad musí kupující věrohodným způsobem doložit i místo, cenu a dobu zakoupení zboží či poskytnutí služeb.

III.

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po dodání zboží či poskytnutí služeb kupujícímu v záruční době. Právo na reklamaci zboží či služeb, pro které platí záruční doba, kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, která je stanovena platnými právními předpisy.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží či služeb bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu provést prohlídku dodaného zboží či poskytnutých služeb. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na objednávce a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen tuto vadu reklamovat u prodávajícího nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne dodání zboží. Na pozdější reklamace ohledně rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na objednávce a skutečně dodaným zbožím nebude brán zřetel.

IV.

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud.

V.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1.ledna 2024.

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM