1.Vzdušný prostor České republiky

1.1Rozdělení a prvky vzdušného prostoru

1.1.1Vzdušné prostory ATS

1.1.1.1Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných v jednotlivých jeho částech, rozdělen do čtyř klasifikačních tříd: C, D, E a G.

Vzdušné prostory ATS, klasifikované jako C, D nebo E, jsou řízené vzdušné prostory.

Poznámka: Řízený vzdušný prostor je vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v rozsahu odpovídajícím jeho klasifikaci. Ve vzdušném prostoru třídy E však lety VFR nepotřebují letové povolení a nemají zde ani povinnost udržovat stálé obousměrné spojení se stanovištěm ATS.

Vzdušný prostor ATS, klasifikovaný jako G, je neřízený vzdušný prostor, v němž se poskytuje všem letům pouze letová informační a pohotovostní služba.

1.1.1.2Vzdušný prostor třídy C je ustanoven v:

1.1.1.3Vzdušný prostor třídy D je ustanoven:

1.1.1.4Vzdušný prostor třídy E je ustanoven:

1.1.1.5Vzdušný prostor třídy G je ustanoven:

1.1.1.6Tabulka stanovující rozsah poskytovaných služeb a požadavky na lety VFR, uspořádané podle tříd vzdušného prostoru:

Třída Rozstupy zajišťované letům VFR Poskytované ATS VMC minima letové dohlednosti a vzdálenosti od oblaků Omezení rychlosti Požadavky na rádiové spojení Podléhá letovému povolení
C od provozu IFR služba ATC pro zajištění rozstupu od IFR letů
informace o provozu VFR (na žádost rada k vyhnutí)
v a nad FL 100
8 km letová dohlednost,
1500 m horizontální a 1000 ft (300 m) vertikální vzdálenost od oblaků

pod FL 100
5 km letová dohlednost,
1500 m horizontální a 1000 ft (300 m) vertikální vzdálenost od oblaků
250 KT IAS pod FL 100 (pouze lety VFR) stálé obousměrné Ano
D nezajišťují se Informace o provozu mezi VFR a IFR lety (a na žádost provozní informace vyhnout se provozu) v a nad FL 100
8 km letová dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti

pod FL 100
5 km letová dohlednost, 1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti
250 KT IAS pod FL 100 stálé obousměrné Ano
E nezajišťují se Informace o provozu, pokud je to možné. 5 km letová dohlednost
1500 m horizontální a 1000 ft vertikální vzdálenost od oblačnosti
250 KT IAS Ne Ne
G nezajišťují se letová informační služba 1500 m letová dohlednost
mimo oblačnost za dohlednosti země, při rychlostech, které při převládající dohlednosti poskytnou přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce, nebo; za okolností, při kterých pravděpodobnost setkání s jiným provozem by měla být malá, např. v prostorech s malou hustotou provozu.
250 KT IAS Ne Ne
Airspace clasification

1.1.2Zakázané, omezené, nebezpečné, dočasně rezervované a dočasně vyhrazené prostory

Poznámka: Detailní popis zakázaných, omezených, nebezpečných, dočasně rezervovaných a dočasně vyhrazených prostorů v ČR se nachází v AIP ČR, část ENR 5, a je doplněný mapou ENR 6.3, případně VFRC řízených letišť a mapami v této příručce, čast VFR-AD.

1.1.2.1Zakázaný prostor

(označován LKP + číslo)

Vymezený vzdušný prostor, v němž jsou lety letadel zakázány.

Případné žádosti uživatelů vzdušného prostoru o lety do zakázaných prostorů vyřizuje stanoveným postupem Úřad pro civilní letectví ČR. V případě odůvodněné nevyhnutelnosti naléhavého vstupu do vzdušného prostoru LKP je tento z důvodu časové tísně a vzhledem k charakteru plněného úkolu povolen pro:

  1. Lety policejní
  2. Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchrannou lidského života
  3. Lety za účelem pátrání a záchrany
  4. Lety provádějící leteckou hasičskou činnost

1.1.2.2Omezený prostor

(označován LKR + číslo)

Vymezený vzdušný prostor, ve kterém jsou lety letadel omezeny v případě, že je prostor aktivován a není získáno povolení od příslušného stanoviště ATS. V omezeném prostoru může probíhat letecká a jiná činnost nebezpečné povahy. Aktivace omezených prostorů se uvádí v denním plánu využití vzdušných prostorů a jeho aktualizacích (AUP/UUP), s výjimkou těch omezených prostorů, které mají pevně stanovenou dobu aktivace, uvedenou v produktech leteckých informací (viz ustanovení výše) tyto nejsou uvedeny v denním plánu využití vzdušného prostoru (AUP).

1.1.2.3Nebezpečný prostor

(označován LKD + číslo)

Vymezený vzdušný prostor, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let, jako je vypouštění plynu nebo likvidace výbušnin. Je doporučeno se takovému prostoru vyhnout.

1.1.2.4Dočasně rezervovaný prostor

(označován LKTRA + série alfanumerických znaků)

Vymezený vzdušný prostor, v němž může probíhat pouze letecká činnost a přes který se v době jeho aktivace nemůže proletět, není-li k tomu zvlášť získáno letové povolení.

Využití TRA musí být zveřejněno v AUP.

Dočasně rezervovaný prostor určený pro provoz všeobecného letectví

Pro pojmenování TRA GA v otevřené řeči a jeho označování v mapách se uvádí název TRA GA (například BUBOVICE 5W).

TRA GA je specifický vzdušný prostor, určený pro místní provoz GA v prostředí řízených vzdušných prostorů třídy D nebo C. Ustanovuje se s cílem umožnit provádění specifických letů všeobecného letectví (viz.poznámka) z neřízených letišť v řízených okrscích a koncových řízených oblastech s minimálním možným dopadem omezujících podmínek vyplývajících z klasifikace vzdušného prostoru ATS.

Poznámka: Za „specifický“ let je pro účely těchto pravidel označován let kluzáku, let letadla po letištním okruhu apod., který by byl bez implementace TRA GA v prostorech třídy „D“ a „C“ složitě realizovatelný nebo náročný na zajištění koordinace.

Využití TRA GA se nezveřejňuje prostřednictvím AUP. Výjimku tvoří TRA GA, jejichž poloha nebo rozměry vyžadují uplatňování restrikcí FUA vůči okolnímu vzdušnému prostoru a které jsou označeny jako „AMC manageable“. Jejich vyhrazování probíhá v souladu s postupy pro plánování vzdušného prostoru (AIP ENR 1.1.9.1.2).

Informace o aktivaci TRA GA lze získat na provozním kmitočtu místně příslušného stanoviště ATC, stanoviště poskytování informací známému provozu nebo FIC Praha.

1.1.2.5Dočasně vyhrazený prostor

(označován LKTSA + série alfanumerických znaků)

Vymezený vzdušný prostor, v němž může probíhat pouze letecká činnost a přes který nebude v době jeho aktivace povolen průlet.

1.1.2.6Dočasně omezený prostor

Dočasná rezervace těch částí vzdušného prostoru, které nejsou publikovány v AIP ČR, se provádí prostřednictvím NOTAM nebo AIP SUP, kde se rovněž stanoví i režim omezení pro vykonávání letů, včetně časového rámce.

Odkaz na příslušnou publikaci je uváděn v AUP seznam F).

1.2Využívání vzdušných prostorů

Poznámka: Popis managementu vzdušného prostoru v ČR se nachází v AIP ČR, ENR 1.1.9.

1.2.1Přidělení vzdušných prostorů je publikováno denním plánem využití vzdušného prostoru - AUP.

AUP je publikován před 1400 UTC a pokrývá 24 hodinové časové období mezi 0600 UTC příštího dne do 0600 UTC dne následujícího.

Jakékoli změny v plánovaném využití vzdušného prostoru oproti publikovanému AUP se oznamují prostřednictvím Aktualizovaného plánu využití vzdušného prostoru (UUP), a to nejpozději 1 hodinu před vstupem předmětné změny v platnost. Podle potřeby může být v rámci platného AUP vydáno více UUP.

AUP a jeho aktualizace UUP je k dispozici na internetové adrese:  http://aup.rlp.cz

1.2.2Informace o aktuální aktivaci dočasně vyhrazených (TSA) a rezervovaných (TRA) prostorů, a omezených prostorů (R), které jsou spravovány pracovištěm uspořádání vzdušného prostoru (AMC) Praha, jsou kdykoliv k dispozici na FIC Praha a ostatních stanovištích ATS (viz VFR-ENR-2.3.5).

1.2.3Aktivační doby prostorů, spravovaných AMC, jsou definované následovně:

  1. Publikovaná doba - zahrnuje maximum možného času aktivace; je publikována v AIP ČR, části ENR 5 ve sloupci "Poznámky".
  2. Plánovaná doba - je doba publikovaná v AUP; její rozsah nepřesahuje publikovanou dobu.
  3. Skutečná doba aktivace - je skutečné časové využití prostoru, které oznámí uživatel prostoru, který provádí činnost; její rozsah nepřesahuje plánovanou dobu, která je uvedena v AUP.

1.3Požadavky na spojení a činnost odpovídačů SSR

1.3.1Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ)

1.3.1.1Oblastí s povinným rádiovým spojením (RMZ) se rozumí vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém musí být letadlo vybaveno radiostanicí a provozovat ji.

1.3.1.2Lety VFR prováděné v částech vzdušného prostoru tříd E nebo G a u letů IFR prováděných v částech vzdušného prostoru třídy G označených příslušným úřadem za oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) musí nepřetržitě sledovat hlasovou komunikaci letadlo–země a v případě potřeby navázat obousměrné spojení na příslušném komunikačním kmitočtu, pokud poskytovatel letových navigačních služeb nestanoví pro daný konkrétní vzdušný prostor jinak.

1.3.1.3Před vstupem do oblasti s povinným rádiovým spojením musí pilot na příslušném komunikačním kmitočtu provést počáteční volání obsahující označení volané stanice, volací znak, druh letadla, polohu, hladinu, letový záměr a další informace předepsané příslušným úřadem.

1.3.2Oblast s povinným odpovídačem (TMZ)

1.3.2.1Oblastí s povinným odpovídačem (TMZ) se rozumí vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém je pro letadlo povinné vybavení odpovídači hlásícími tlakovou nadmořskou výšku a jejich provozování.

1.3.2.2Letadla musí být pro všechny lety prováděné ve vzdušném prostoru označeném příslušným úřadem za oblast s povinným odpovídačem (TMZ) vybavena odpovídači SSR schopnými provozu v módech A a C nebo v módu S a tyto odpovídače používat, pokud poskytovatel letových navigačních služeb nestanoví pro daný konkrétní vzdušný prostor jinak.

1.3.3Vzdušné prostory označené za oblast s povinným rádiovým spojením nebo oblast s povinným odpovídačem se řádně vyznačí v AIP ČR.