6.Radiotelefonní frazeologie

6.1Všeobecně

Vysílání musí být stručné a vedeno normálním hovorovým tónem; přitom se musí v plné míře využívat stanovené frazeologie.

Způsob hovoru musí zaručovat nejvyšší stupeň srozumitelnosti každého vysílání. Ke splnění tohoto požadavku musí piloti:

 1. vyslovovat každé slovo jasně a srozumitelně;
 2. udržovat stejnou rychlost hovoru, nepřekračující 100 slov za minutu. Krátká přestávka před a po číslicích usnadňuje jejich srozumitelnost;
 3. zachovávat stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru;
 4. být seznámeni s provozní technikou mikrofonu a přerušit hovor po dobu, kdy je nutné odvrátit hlavu od mikrofonu.

Dráha v používání, nastavení výškoměru, kódy sekundárního radaru, příkazy týkající se hladin, kurzu, rychlosti a převodní hladiny, musejí být doslovně opakovány:

Pozn.: Je-li hladina hlášena ve vztahu ke standardnímu tlaku 1013,2 hPa, musí se před čísla, která vyjadřují údaj letové hladiny, předřadit slova „LETOVÁ HLADINA“. Pokud je hladina hlášena ve vztahu ke QNH/nebo výšce nad zemí následuje po číselném údaji slovo „METRŮ“ nebo „STOP“, dle vhodnosti.

Příklad:

TWR: „OK-ABC VSTUPTE NA DRÁHU DVA ČTYŘI“

OK-ABC: „VSTUPUJI NA DRÁHU DVA ČTYŘI, OK-ABC.“

6.1.1Hláskovací abeceda

Hláskovací abeceda musí být použita vždy, když je nutné označit písmena, s výjimkou určité skupiny písmen, které jsou používány denně a nemohou být zaměnitelné, např. QNH, atd.

6.1.1.1I při radiofonní komunikaci vedené v českém jazyce se používá výhradně anglická hláskovací abeceda, jak je uvedena v následující tabulce:.

Písmeno Slovo Výslovnost v ČR Výslovnost dle fonetické konvence
A Alfa ælfə AL FAH
B Bravo bra:’vəu BRAH VOH
C Charlie ča:li CHAR LEE
D Delta delta DELL TAH
E Echo ekəu ECK OH
F Foxtrot fokstrot FOKS TROT
G Golf golf GOLF
H Hotel həu’tel HO TTEL
I India indiə IN DEE AH
J Juliett džu:li’et JEW LEE ETT
K Kilo ki:ləu KEY LOH
L Lima li:mə LEE MAH
M Mike maik MIKE
N November nəu’vembə NO VEM BER
O Oscar o:skə OSS CAH
P Papa pə‘pa PAH PAH
Q Quebec kə’bek KEH BECK
R Romeo rəumiəu ROW ME OH
S Sierra si’erə SEE AIR RAH
T Tango tæŋgəu TANG GO
U Uniform ju:nifo:m YOU NEE FORM
V Victor viktə VIK TAH
W Whiskey wiski WISS KEY
X X-ray eks’rei ECKS RAY
Y Yankee jæŋki YANG KEY
Z Zulu zu:lu: ZOO LOO

Tato hláskovací abeceda musí být použita vždy, když je nutné označit písmena, s výjimkou určité skupiny písmen, které jsou používány denně a nemohou být zaměnitelné, např. ILS, QNH, ETA atd.

6.1.2Čísla

Výslovnost čísel v českém a anglickém jazyce musí být následující:

Číslo Slovo česky Slovo anglicky Výslovnost Výslovnost dle fonetické konvence
0 NULA ZERO ziərəu, ’zi:rəu ZE-RO
1 JEDNA ONE wan WUN
2 DVA TWO tu TOO
3 TŘI THREE tri TREE
4 ČTYRY FOUR fo:r, ’faur FOW-er
5 PĚT FIVE fajf FIFE
6 ŠEST SIX siks SIX
7 SEDUM SEVEN sevn SEV-en
8 OSUM EIGHT eit AIT
9 DEVĚT NINER najnr NIN-er
desetinná čárka ČÁRKA DECIMAL desəml DAY-SEE-MAL
sto STO HUNDRED handrid, handrəd HUN-dred
tisíc TISÍC THOUSAND tauznd TOU-SAND

6.1.2.1Vysílání čísel v radiotelefonii:

Všechna čísla, s výjimkami uvedenými níže se vysílají vyslovováním každé číslice odděleně např.:

Příklad: Vysílá se:
Volací znak letadlové stanice OK 2385 OSKAR KILO DVA TŘI OSUM PĚT
Kurz 080 stupňů KURZ NULA OSUM NULA
Směr a rychlost větru 200 stupňů 70 uzlů VÍTR DVA NULA NULA STUPŇŮ SEDUM NULA UZLŮ
Kód odpovídače 4203 KÓD ODPOVÍDAČE ČTYRY DVA NULA TŘI
Dráha v používání 30 DRÁHA TŘI NULA
Nastavení výškoměru QNH 1010 KVÉ EN HÁ JEDNA NULA JEDNA NULA

Výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou čísla, související s:

 1. výškou nad hladinou moře (altitude),
 2. výškou oblačnosti a
 3. dohledností,

ve kterých se vyskytují celé stovky a celé tisíce, která se vysílají odděleným vyslovováním každého čísla počtu stovek a tisíců, za kterým následuje slovo "STO" nebo "TISÍC".

Kombinace tisíců a celých stovek se vysílají odděleným vyslovováním každého čísla z tisíců, za kterým následuje slovo "TISÍC" následovaným číslem ze stovek, za kterým následuje slovo "STO".

Příklad: Vysílá se:
Výška nad hladinou moře 800 stop OSUM SET STOP
3 400 stop TŘI TISÍCE ČTYRY STA STOP
12 000 stop JEDEN DVA TISÍCE STOP
Výška oblačnosti 1200 m JEDEN TISÍC DVA STA METRŮ
Dohlednost 700 m DOHLEDNOST SEDUM SET
Dohlednost 1000 m DOHLEDNOST JEDEN TISÍC

Čísla obsahující desetiny se vysílají tak, že desetiny se oddělí slovem "čárka":

Příklad: Vysílá se:
Číslo (např. frekvence) 120,3 JEDNA DVA NULA ČÁRKA TŘI

6.2Vybrané radiotelefonní postupy

6.2.1Navazování spojení

Počáteční volání k navazování spojení (radiotelefonního) se uskutečňuje takto:

 1. úplný radiotelefonní volací znak volané stanice;
 2. úplný radiotelefonní volací znak stanice volající.

Příklad:
ČSA 123
PRAHA RADAR

Poznámka: Úplný radiotelefonní volací znak znamená volací znak, který není krácen.

Poznámka: Další potenciální povinné prvky komunikace, nezbytné při navazování spojení, jsou uvedeny dále v textu.

Stanoviště/služba Vysílá se:
Letištní řídící věž (stanoviště letištního řízení) VĚŽ
Přibližovací stanoviště řízení APPROACH
Oblastní středisko řízení CONTROL
Radar (všeobecně) RADAR
Letové informační středisko INFORMATION
Stanoviště AFIS (stanoviště letištní letové informační služby) INFORMATION
Stanoviště poskytující informace známému provozu (letecká stanice) RADIO

6.2.2RTF postupy na neřízených letištích a v ATZ

Tento článek příručky slouží jako pomůcka pilotům letů VFR na neřízeném letišti a v ATZ.

6.2.2.1Volací znak stanoviště AFIS je tvořen názvem letiště a výrazem INFORMATION (viz výše uvedená tabulka).

Volací znak stanoviště poskytujícího informace známému provozu na neřízeném letišti bez stanoviště AFIS je tvořen názvem letiště a výrazem RADIO (viz výše uvedená tabulka).

Poznámka: V radiotelefonním styku se se stanovišti AFIS a stanovišti poskytujícími informace známému provozu na neřízených letištích zakazuje používat volací znak VĚŽ, a to i v případech, kdy stanoviště AFIS je fyzicky umístěno na letištní věži. Volací znak VĚŽ znamená, že na letišti je poskytována letištní služba řízení letového provozu (viz výše uvedená tabulka).

6.2.2.2Letadlo musí na neřízeném letišti a v ATZ, bez ohledu na to, zda je poskytována letištní letová informační služba nebo někdo odpovídá, hlásit na příslušném kmitočtu přiděleném a publikovaném pro jednotlivá letiště:

 1. typ letadla,
 2. polohu,
 3. nadmořskou výšku a
 4. zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost podle vhodnosti.

Ostatní letadla nacházející se na letišti nebo v ATZ musí být na poslechu na stejném kmitočtu a musí využít těchto informací k vyhnutí se srážkám.

Poznámka: Struktura hlášení letadel odlétávajících a přilétávajících na neřízené letiště či prolétávajících ATZ je popsána v kapitole Pravidla pro lety za viditelnosti této příručky, článku Provoz na neřízených letištích a v Letištní provozní zóně (ATZ).

6.2.2.3Příklady frazeologie používané na neřízeném letišti a v ATZ

 1. zahájení pojíždění a činnost po vzletu:

  KOLÍN RADIO, OK ABC, CESSNA 172, PŘED HANGÁREM, VÝCVIKOVÝ LET, DRÁHA 06 LEVÉ OKRUHY, POJÍŽDÍM NA VYČKÁVACÍ MÍSTO DRÁHY 06.

  VYHLÍDKOVÝ LET

  AEROVLEK

  AKROBACIE

  VÝSADEK (VÝSADKY)

 2. úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze:

  KOLÍN RADIO OK ABC POJÍŽDÍM ZPĚT PO DRÁZE / KŘIŽUJI DRÁHU 05 LEVÁ

 3. vyčkávání na vyčkávacím místě a vstup na dráhu:

  KOLÍN RADIO, OK ABC NA VYČKÁVACÍM MÍSTĚ, PŘIPRAVEN K ODLETU

  KOLÍN RADIO OK ABC, VSTUPUJI NA DRÁHU 06

  KOLÍN RADIO OK ABC, PROVOZ ZLÍN 142 NA FINÁLE V DOHLEDU, VYČKÁVÁM NA MÍSTĚ

  KOLÍN RADIO OK ABC PROVOZ PIPER SENECA V POLOZE BASE LEG (PŘED POSLEDNÍ ZATÁČKOU) V DOHLEDU, VSTUPUJI NA DRÁHU, PROVEDU OKAMŽITÝ ODLET

  KOLÍN RADIO OK ABC, DÁVÁM PŘEDNOST EUROSTAR PŘEDE MNOU

  KOLÍN RADIO OK ABC, SLEDUJI KLUZÁK PŘIPRAVENÝ K NAVIJÁKOVÉMU VZLETU

 4. rozjezd nebo vzlet, zatáčka po vzletu nebo směr odletu:

  KUNOVICE INFORMATION OK ABC, PŘIPRAVEN K ODLETU NA DRÁZE 05 PRAVÁ, PO VZLETU ZATÁČKOU DOPRAVA ŘÍČANY 2500 STOP NA QNH 1015.

  KUNOVICE INFORMATION OK ABC, VZLET / ROZJEZD

  KUNOVICE INFORMATION OK ABC, VYHÝBÁM SE PROVOZU DOLEVA

 5. opuštění okruhu nebo ATZ:

  KUNOVICE INFORMATION OK ABC, OPOUŠTÍM OKRUH / ATZ, MIKE, VÝŠKA 300 METRŮ NAD ZEMÍ

 6. polohu letadla před vstupem do ATZ:

  KOLÍN RADIO OK ABC, MINUL TEREZÍN, VÝŠKA 200 METRŮ NAD ZEMÍ, VSTUPUJI DO ATZ POKRAČUJI DO POLOHY PO VĚTRU LEVÉHO OKRUHU DRÁHY 31, PLNÉ PŘISTÁNÍ / LETMÉ PŘISTÁNÍ A VZLET

 7. místo vstupu do letištního provozního okruhu:

  KOLÍN RADIO OK ABC, VSTUPUJI DO POLOHY PO VĚTRU LEVÉHO OKRUHU, DRÁHA 31, POKRAČUJI NA PŘISTÁNÍ

 8. polohu na konečném přiblížení – finále:

  KOLÍN RADIO OK ABC, FINÁLE DRÁHY 31

 9. po přistání, uvolnění dráhy:

  KOLÍN RADIO OK ABC, UVOLNIL DRÁHU

  KOLÍN RADIO OK ABC, PO LETMÉM PŘISTÁNÍ A VZLETU (TOUCH AND GO) / PO PRŮLETU NAD DRAHOU, POKRAČUJI PŘÍMO NA TEREZÍN / PROVEDU DALŠÍ OKRUH

6.2.3RTF postupy na řízených letištích a v CTR

6.2.3.1Příklady frazeologie používané na řízených letištích a v řízeném vzdušném prostoru

 1. Žádost o letové povolení VFR odlet

  TUŘANY VĚŽ (GROUND) - OSKAR KILO ALFA BRAVO CHARLIE – CESSNA 172 – NA STÁNÍ VŠEOBECNÉHO LETECTVÍ – (BEZ LETOVÉHO PLÁNU DO MNICHOVA HRADIŠTĚ – VÝSTUPNÍ BOD NOVEMBER – DO 1000 STOP NAD ZEMÍ) – INFORMACE HOTEL QNH 1015 – ŽÁDÁM LETOVÉ POVOLENÍ

 2. Žádost o letové povolení VFR přilétávajícího letadla.

  TUŘANY VĚŽ - OSKAR KILO ALFA BRAVO CHARLIE – CESSNA 172 – (Z MNICHOVA HRADIŠTĚ BEZ LETOVÉHO PLÁNU DO BRNA TUŘAN) – POLOHA TIŠNOV VÝŠKA 1000 STOP NAD ZEMÍ - VSTUPNÍ BOD NOVEMBER VYPOČÍTANÝ ČAS 35 – INFORMACE HOTEL QNH 1015 – ŽÁDÁM VSTUP DO CTR

 3. Žádost o letové povolení VFR letadla prolétávajícího CTR.

  TUŘANY VĚŽ - OSKAR KILO ALFA BRAVO CHARLIE – CESSNA 172 – (Z MNICHOVA HRADIŠTĚ DO BRATISLAVY BEZ LETOVÉHO PLÁNU) – POLOHA TIŠNOV VÝŠKA 1000 STOP 300 METRŮ NAD ZEMÍ - VSTUPNÍ BOD NOVEMBER, VYPOČÍTANÝ ČAS 35 – VÝSTUPNÍ BOD SIERRA - INFORMACE HOTEL QNH 1015 – ŽÁDÁM PRŮLET CTR

 4. Žádost o spouštění motorů je-li podán FPL

  RUZYNĚ GROUND OK ABC ODBAVOVACÍ PLOCHA JIH – STÁNÍ STOJÁNKA 12 - ŽÁDÁM SPOUŠTĚNÍ - INFORMACE GOLF, QNH 1011

 5. Žádost o pojíždění

  RUZYNĚ GROUND - OK ABC - ŽÁDÁM POJÍŽDĚNÍ

 6. Opakování povolení pojíždění

  POJÍŽDÍM NA VYČKÁVACÍ MÍSTO DRÁHY TŘI JEDNA PO (POJEZDOVÉ DRÁZE) ROMEO LIMA

 7. ...je-li pilotem požadována pro odlet zkrácená délka RWY:

  ŽÁDÁM VZLET Z DRÁHY TŘI JEDNA OD KŘIŽOVATKY S POJEZDOVOU DRAHOU PAPA

 8. ...není-li si pilot jist jak má pojíždět:

  ŽÁDÁM PODROBNÉ INSTRUKCE PRO POJÍŽDĚNÍ

 9. ...pro provoz vrtulníků:

  ŽÁDÁM POJÍŽDĚNÍ ZA LETU Z ODBAVOVACÍ PLOCHY JIH NA HELIPORT 2

 10. ...je-li požadováno pojíždět zpět po dráze

  ŽÁDÁM ZPĚT PO DRÁZE

 11. ...je-li požadováno křižovat dráhu

  ŽÁDÁM KŘIŽOVAT DRÁHU JEDNA TŘI

 12. ...konfliktní provoz na pojezdové dráze

  PROVOZ BOEING 737 TRAVEL SERVICE VIDÍM

  DÁVÁM PŘEDNOST BOEING 737 TRAVEL SERVICE

 13. ...uvolnění dráhy

  DRÁHA UVOLNĚNA

 14. ...reakce na instrukci ke zrychlení nebo zpomalení pojíždění

  URYCHLUJI nebo ZPOMALUJI

 15. ...byla-li vydána instrukce vyčkávat nebo vyčkávat v blízkosti

  VYČKÁVÁM nebo VYČKÁVÁM V BLÍZKOSTI POJEZDOVÉ DRÁHY LIMA

 16. Opakování povolení vstupu na dráhu

  VSTUPUJI NA DRÁHU TŘI JEDNA

 17. Opakování povolení vstupu na dráhu při podmínkovém povolení

  ROZUMÍM – ZA BOEINGEM 737 NA KRÁTKÉM FINÁLE, VSTUPUJI NA DRÁHU ZA NÍM

 18. ...byla-li vydána instrukce vstoupit na dráhu a čekat

  VSTOUPIT NA DRÁHU TŘI JEDNA A ČEKAT

 19. Opakování povolení ke vzletu

  DRÁHA TŘI JEDNA – VZLET POVOLEN

 20. Instrukce k okamžitému vzletu

  ROZUMÍM - OKAMŽITÝ VZLET (DRÁHA TŘI JEDNA) nebo

  NEJSEM SCHOPEN OKAMŽITÉHO ODLETU (VZLET DO DVOU MINUT nebo UVOLŇUJI DRÁHU)

 21. Reakce na zrušení povolení vzletu

  STOJÍM nebo ZASTAVUJI

 22. Žádost o instrukce na odlet

  ŽÁDÁM INSTRUKCE PRO ODLET

 23. Opakování odletového povolení

  PO VZLETU TOČIT DOPRAVA NA NOVEMBER - STOUPAT ALTITUDE 2500 FT (NA QNH 1012)

 24. Žádost o provedení zatáčky

  ŽÁDÁM PRAVOU / LEVOU ZATÁČKU

 25. Informace o vzletu

  PO VZLETU

 26. Odpovídač SSR

  SQUAWK SEDUM TISÍC

  SQUAWK STAND BY

  SQUAWK IDENT

  NEGATIV ODPOVIDAČ

  ODPOVIDAČ MÓD S

 27. Informace o provozu

  PROVOZ (ZLÍN 43) VIDÍM

  PROVOZ (LEARJET) NEGATIV KONTAKT

  PROVOZ JSEM MINUL

 28. Žádost o přiblížení

  ŽÁDÁM PŘÍMÉ PŘIBLÍŽENÍ NA DRÁHU DVA DVA

  ŽÁDÁM PŘIBLÍŽENÍ LEVÝM OKRUHEM NA DRÁHU DVA DVA

 29. Oznámení o vstupu do okruhu

  VSTUPUJI DO POLOHY PO VĚTRU (LEVÉHO OKRUHU) DRÁHY DVA DVA

 30. Potvrzení o pořadí na přistání

  POŘADÍ NA PŘISTÁNÍ DVA (PROVOZ ATR 72 V DOHLEDU)

 31. Přiblížení

  POKRAČUJI V PŘIBLÍŽENÍ, OZNÁMÍM POLOHU PO VĚTRU, PŘED POSLEDNÍ ZATÁČKOU nebo FINÁLE

  POLOHA PO VĚTRU (LEVÉHO OKRUHU), PŘED POSLEDNÍ ZATÁČKOU (LEVÉHO OKRUHU), též (LEVÝ) BASE LEG, FINÁLE (DRÁHY DVA DVA)

 32. Žádost o povolení k přistání

  ŽÁDÁM POVOLENÍ K PŘISTÁNÍ

 33. Opakování povolení k přistání

  PŘISTÁNÍ POVOLENO DRÁHA DVA DVA

 34. Žádost o instrukce k pojíždění na odbavovací plochu

  ŽÁDÁM INSTRUKCE K POJÍŽDĚNÍ NA ODBAVOVACÍ PLOCHU JIH

 35. Zvláštní provoz

  PROVÁDÍM PRŮLET

  ŽÁDÁM LETMÉ PŘISTÁNÍ A VZLET

  ŽÁDÁM NÍZKÝ PRŮLET

  ŽÁDÁM PLNÉ PŘISTÁNÍ

  VYČKÁVÁM NAD NOVEMBER

  ŽÁDÁM PRŮLET OMEZENÝM PROSTOREM LIMA KILO ROMEO 3 (LIBAVÁ)

 36. Mimořádné okolnosti

  MAYDAY MAYDAY MAYDAY OSKAR KILO ALFA BRAVO CHARLIE - STAV NOUZE

  PAN PAN PAN PAN PAN PAN OSKAR KILO ALFA BRAVO CHARLIE ŽÁDÁM PŘEDNOST NA PŘISTÁNÍ - SRDEČNÍ ZÁCHVAT NA PALUBĚ.

  PŘEDNÍ / LEVÝ / PRAVÝ PODVOZEK / KOLO SE JEVÍ ZASUNUT(O) – ŽÁDÁM VIZUÁLNÍ KONTROLU

  PORUCHA / VYSAZENÍ / VYPNUTÍ/ POŽÁR MOTORU

  ŽÁDÁM LÉKAŘSKOU POMOC A POŽÁRNÍ ASISTENCI