4.Postupy pro nastavení odpovídače SSR

4.1Postupy pro piloty

Letadlo vybavené odpovídačem SSR musí mít za letu odpovídač v činnosti. Odpovídač SSR musí odpovídat na dotazy v módu A a C.

Vyjma letů využívajících kódů pro zvláštní účely pilot letadla, který je nebo zamýšlí být předmětem poskytování ATS, nastaví kód A2000, pokud stanoviště ATS, s nímž naváže spojení, nestanoví jinak.

Poznámka: Nastavení A2000 se předpokládá u letů, jež např. vstupují do CTR, odlétávají z letišť v CTR nebo letišť AFIS, u kombinovaných letů VFR/IFR, neřízených letů využívajících služeb FIC apod.

Stanoviště ATS rovněž může vydat instrukci letadlu k nastavení kódu A2000, nemá-li důvod vydat pokyn k nastavení diskrétního kódu či jiného kódu pro zvláštní účely.

Pokud pilot letu VFR nehodlá využívat poskytování ATS žádným ze stanovišť ATS v prostoru, kde není předmětem letového povolení (třída G a E), nastaví odpovídač na A7000.

Stanoviště ATS rovněž může vydat instrukci letadlu k nastavení kódu A7000, přijalo-li od něj informaci o výše uvedeném záměru nevyužít poskytování ATS v předmětném vzdušném prostoru.

Poznámka 1: Poskytnutí jednorázové informace neřízenému letu, po níž pilot ukončí spojení, typicky pro FIC, nezakládá důvod pro instrukci ke změně kódu A7000, má-li ho letadlo nastaveno.

Poznámka 2: Povinnost velitele letadla plynoucí z požadavků na poskytování ALRS tímto zůstává nedotčena (viz VFR-ENR 2.3.6).

Kód SSR přidělený stanovištěm ATS musí být udržován letadlem do ukončení letu nebo do instrukce stanoviště ATS vedoucí k jeho změně nebo k vypnutí odpovídače.

Piloti letadel vybavených odpovídačem SSR v Módu S, majících schopnost identifikace letadla, musí na odpovídači nastavit identifikaci letadla.

Byl-li podán letový plán, musí nastavení přesně odpovídat identifikaci letadla, uvedené v poli 7 letového plánu.

Nebyl-li podán letový plán, vysílá se poznávací značka letadla (např. OKABC nebo OKUUA14).

4.1.1Kódy pro zvláštní účely

V případě stavu nouze nastavte kód 7700

V případě ztráty rádiového spojení nastavte kód 7600.

Poznámka: Za ztrátu spojení (RCF) při letu VFR je považován stav, kdy při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy C nebo D není pilot přes veškeré pokusy schopen navázat spojení s příslušným stanovištěm ATC.

V případě protiprávního činu na palubě nastavte kód 7500, je-li to proveditelné.

4.2Vybavení letadel, provádějících lety VFR, odpovídačem SSR

4.2.1Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností Elementary Surveillance (ELS)

Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností ELS je povinné pro lety VFR:

4.2.2Vybavení odpovídačem SSR v Módu A a C

VFR lety letící vně vzdušného prostoru určeného pro povinné vybavení a provozování Módu S, jak je uvedeno výše, musí být vybaveny odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v Módu A ve s hlášením tlakové nadmořské výšky v Módu C, jak je dále uvedeno:

  1. všechna motorová letadla a balóny provádějící lety VFR v a nad FL 60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, je-li převodní hladina 70,
  2. všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci.

4.2.3Výjimky z požadavku na vybavení

Případné udělení výjimky z požadavku na vybavení odpovídačem SSR v módu S jsou pojednány v AIP ČR, subsekci GEN 1.5

Výjimku z povinnosti vybavení odpovídačem SSR v Módu A/C může s ohledem na provozní situaci povolit příslušné stanoviště ATC na základě žádosti posádky letadla předložené před vstupem do jeho prostoru zodpovědnosti.