3.Zkratky používané ve VFR příručce

3.1Zkratky

Zkratky označené *) jsou buď odlišné, nebo nejsou obsažené v ICAO Doc 8400.

A
Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení ACC Area Control Centre or area control
Středisko poskytující ATS v řízené oblasti (CTA) Praha ACC Praha Centre providing ATS within Controlled Area (CTA) Praha
Letiště AD Aerodrome
Identifikační pásmo protivzdušné obrany (vyslovuje se "AY - DIZ") ADIZ Air defence identification zone (to be pronounced “AY - DIZ”)
Letový plán podaný za letu AFIL Flight plan filed in the air
Letištní letová informační služba AFIS Aerodrome flight information service
Letecká pevná telekomunikační síť AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network
Nad úrovní země AGL Above ground level
Letecký informační oběžník AIC Aeronautical information circular
Správa leteckých informací AIM Aeronautical information management
Letecká informační příručka AIP Aeronautical information publication
Regulovaný systém řízení leteckých informací AIRAC Aeronautical information regulation and control
Letecká informační služba AIS Aeronautical Information Service
Pohotovostní služba ALRS Alerting service
Nadmořská výška ALT Altitude
Pracoviště uspořádání vzdušného prostoru AMC* Airspace management cell
Oprava/změna AIP AMDT Amendment (AIP amendment)
Nad střední hladinou moře AMSL Above mean sea level
Odbavovací plocha APN Apron
Přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo přibližovací služba řízení APP Approach control office or approach control or approach control service
Ohlašovna letových provozních služeb ARO Air traffic services reporting office
Vztažný bod letiště ARP Aerodrome Reference Point
Skutečný čas příletu ATA Actual time of arrival
Řízení letového provozu (všeobecně) ATC Air Traffic Control (in general)
Letové povolení ATC ATC CLR Air Traffic Control Clearance
Minimální nadmořská výška pro poskytování přehledových služeb ATC ATCSMA* ATC Surveillance Minimum Altitude
Skutečný čas odletu ATD Actual time of departure
Automatická informační služba koncové řízené oblasti ATIS Automatic Terminal Information Service
Letové provozní služby ATS Air Traffic Services
Letištní provozní zóna ATZ Aerodrome Traffic Zone
Plán využití vzdušného prostoru AUP* Airspace Use Plan
C
Centrální ohlašovna letových provozních služeb CARO* Central air traffic services reporting office
Povolte nebo povoleno do ... nebo povolení CLR Clear(s) or cleared to ... or clearance
Řízená oblast CTA Control Area
Řízený okrsek CTR Control Zone
Č
Česká republika ČR Czech Republic
D
Nebezpečný prostor (následováno označením prostoru) D... Danger area (followed by identification)
Odletět nebo odlet DEP Depart or departure
E
Předpokládaná doba letu EET Estimated elapsed time
Předpokládat nebo předpokládaný nebo předpoklad (jako označení druhu zprávy) EST Estimate or estimated or estimate (message type designator)
Předpokládaný čas příletu nebo předpokládaný přílet ETA Estimated time of arrival or estimating arrival
Předpokládaný čas odletu nebo předpokládaný odlet ETD Estimated time of departure or estimating departure
Předpokládaný čas přeletu význačného bodu ETO Estimated time over significant point
F
Letové informační středisko FIC Flight Information Centre
Středisko poskytující letovou informační a pohotovostní službu neřízeným letům VFR ve FIR Praha FIC Praha The centre providing FIS and ALRS to uncontrolled VFR flights within FIR Praha
Letová informační oblast FIR Flight information region
Celý vzdušný prostor ČR od země po letovou hladinu FL660, zahrnující řízené i neřízené vzdušné prostory, včetně koncových řízených oblastí, řízených okrsků a letištních provozních zón (ATZ), vyjma R, D, P, TSA, TRA v době jejich aktivace. FIR Praha The entire Czech airspace from GND to FL660 comprehending controlled and uncontrolled areas including terminal areas, controlled zones and aerodrome traffic zones (ATZ), except R, D, P, TSA and TRA during their activation.
Letová informační služba FIS Flight information service
Podaný letový plán (označení druhu zprávy) FPL Filed flight plan (message type designator)
G
Oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách GAMET Area forecast for low-level flights
Země GND Ground
H
Nepřetržitá denní a noční služba H24 Continuous day and night service
Od východu do západu slunce HJ Sunrise to sunset
Od západu do východu slunce HN Sunset to sunrise
Služba je k dispozici podle potřeb provozu HO Service available to meet operational requirements
Hodina, hodiny HR Hours
Služba je k dispozici v době pravidelných letů HS Service available during hours of scheduled operations
Doba činnosti není specifikována HX No specific working hours
I
Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO* International Civil Aviation Organization
Pravidla pro let podle přístrojů IFR Instrument flight rules
Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů IMC Instrument meteorological conditions
Informace INFO Information
L
Letecká amatérská asociace ČR LAA ČR* Light Aircraft Association of the CR
Systém pro rezervaci místní činnosti LARS* Local Activity Reservation System
Místní letová činnost LFA (MLČ)* Local flight activity
Letecká informační služba LIS* Aeronautical Information Service
M
Vojenský řízený okrsek MCTR* Military Controlled Zone
Pravidelná letištní meteorologická zpráva (v meteorologickém kódu) METAR Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code)
Místní pravidelná meteorologická zpráva (ve zkrácené otevřené řeči) METREPORT Local routine meteorological report (in abbreviated plain language)
Místní letová činnost MLČ (LFA)* Local flight activity
Minimální sektorová nadmořská výška MSA Minimum sector altitude
Střední hladina moře MSL Mean sea level
Vojenská koncová řízená oblast MTMA* Military Terminal Control Area
Horská vlna MTW Mountain waves
Vojenská letištní řídící věž MTWR* Military Aerodrome Control Tower
N
Noc NGT Night
Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem NOTAM A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerning with flight operations
O
Na vyžádání O/R On request
Otevírat nebo otevírající nebo otevřený OPN Open or opening or opened
Provozovatel nebo provozovat nebo činný, provozní nebo pracovat, býti činný nebo operační, provozní OPR Operator or operate or operative or operating or operational
Provoz, lety OPS Operations
P
Zakázaný prostor (následuje označení prostoru) P... Prohibited area (followed by identification)
Cestující PAX Passenger(s)
Padákový kluzák / závěsný kluzák PG/HG (PK/ZK)* Parachute glider / hang glider
Paragliding zone - prostor pro navijákové a odvijákové starty padákových a závěsných kluzáků PGZ * Paragliding zone - area for tow winch of parachute and hang glider
Předletový informační bulletin PIB Pre-flight Information Bulletin
Provádění padákového výsadku PJE Parachute Jumping Exercise
Letový plán PLN Flight Plan
Q
Magnetický kurz (pro bezvětří) QDM Magnetic heading (zero wind)
Magnetický směrník QDR Magnetic bearing
Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání výšky nad mořem bodu, který je na zemi QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
R
Omezený prostor (následuje označení prostoru) R... Restricted area (followed by identification)
Radiový informační maják RADIM* Radio Information Beacon
Záchranné koordinační středisko RCC Rescue Coordination Centre
Ztráta spojení (označení druhu zprávy) RCF Radiocommunication failure (message type designator)
Nové povolení za letu RIF Reclearance in flight
Poznámka RMK Remark
Oblast s povinným rádiovým spojením RMZ* Radio Mandatory Zone
Radiotelefon RTF Radiotelephone
Dráhová dohlednost RVR Runway visual range
Dráha RWY Runway
S
Sportovní létající zařízení SLZ* Sport Flying Equipment
NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, rozbředlým sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich pominutí SNOWTAM A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
Východ slunce SR Sunrise
Západ slunce SS Sunset
Sekundární přehledový radar SSR Secondary Surveillance Radar
T
Převodní nadmořská výška TA Transition altitude
Občanský soumrak TE* End of civil twilight
Až do TIL Until
Koncová řízená oblast TMA Terminal Area
Oblast s povinným odpovídačem TMZ* Transponder Mandatory Zone
Dočasně rezervovaný prostor TRA* Temporary reserved area
Dočasně rezervovaný prostor určený pro provoz všeobecného letectví TRA GA* Temporary reserved area designated for operations of general aviation
Převodní hladina TRL Transition level
Dočasně vyhrazený prostor TSA* Temporary segregated area
Letištní řídící věž nebo letištní řízení TWR Aerodrome control tower or aerodrome control
Pojezdová dráha TWY Taxiway
U
Mimo provoz U/S Unserviceable
Až do odvolání UFN Until further notice
Světový koordinovaný čas UTC Coordinated Universal Time
Aktualizovaný plán využití vzdušného prostoru UUP* Update use plan
V
Zaměřovací stanice pracující na VKV VDF Very high frequency direction-finding station
Pravidla pro let za viditelnosti VFR Visual flight rules
Dohlednost VIS Visibility
Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VMC Visual meteorological conditions
Meteorologické informace pro letadlo za letu VOLMET Meteorological information for aircraft in flight
W
Ukazatel směru větru WDI Wind direction indicator
Nabývá účinnosti od nebo účinný od WEF With effect from or effective from
S okamžitou platností nebo okamžitě platný WIE With immediate effect or effective immediately
Provádí se práce WIP Work in progress