5.Plánování letů

5.1Předložení letového plánu

5.1.1Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím Centrální ohlašovny letových provozních služeb Praha (Centrální ARO Praha). V každém letovém plánu na let VFR musí být uveden telefonický kontakt na předkladatele. Letový plán na lety VFR musí být předložen na všechny lety s výjimkou:

 1. Vnitrostátních letů a letů v Schengenském prostoru konaných v prostoru třídy “G” a “E”, pro které pilot nepožaduje, aby mu byla poskytována pohotovostní služba.
 2. Vnitrostátních letů a letů v Schengenském prostoru konaných v prostoru třídy “G” a “E” do nebo z CTR/TMA třídy D.

  Poznámka: Velitel letadla, zamýšlející provést mezinárodní let v rámci Schengenského prostoru, si musí ověřit v AIP příslušných států, zda v nich není stanovena povinnost předložení FPL.

  Poznámka: Z důvodu poskytování pohotovostní služby se doporučuje podat FPL při traťových letech VFR. V případě letecké nehody a zranění pilota může podaný letový plán rozhodnout o přežití pilota.

 3. Mezinárodních letů VFR, jiných než uvedených výše, v kdy tak stanoví příslušná dohoda.
 4. Vnitrostátních letů vrtulníků Policie ČR do TMA třídy C, které povolí příslušné stanoviště ATS.
 5. Letištního provozu na letištích, která se nacházejí v CTR nebo pod TMA, až do hladin, které povolí příslušné stanoviště ATS.
 6. Letů letadel v policejních službách provádějících přelety státní hranice v souladu s příslušnými dvoustrannými mezistátními smlouvami.
 7. Vnitrostátních letů Policie ČR (s výjimkou výcvikových letů - viz AIP ČR ust. AD 1.1.2.3.2), SAR a letecké záchranné služby na nebo z vojenských letišť (letiště LKCV, LKKB, LKNA a LKPD).

  Poznámka: Civilní provozovatelé, kteří nesplňují tuto výjimku, musí předložit letový plán na každý let VFR na nebo z předmětných vojenských letišť.

  Poznámka: Podání FPL nezaručuje, že let na vojenské letiště bude povolen. Před podáním letového plánu si musí pilot vyřídit všechny formality související s letem na nebo z vojenského letiště.

 8. Letů pro provádění výsadkové činnosti v prostoru třídy C za předpokladu, že bude použito stejného letiště pro vzlet, přistání i výsadkovou činnost.

5.2Letový plán podaný za letu (AFIL)

Stanoviště ATS organizace ŘLP ČR, s.p. přijímají letové plány za letu pouze výjimečně, za následujících okolností:

 1. je-li požadována změna tratě nebo letiště určení nebo
 2. zamýšlí-li pilot letu VFR, z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek pokračovat jako let IFR.

Letový plán podaný za letu může být přijat jen na let na letiště prvního zamýšleného přistání.

5.3Dodržování a modifikace letového plánu

5.3.1Letové plány nesmí být předkládány více než 120 hodin před předpokládaným časem zahájení pojíždění letadla.

Letový plán na let, kterému má být poskytována služba řízení letového provozu nebo letová poradní služba, se musí předložit nejméně šedesát minut před odletem nebo, když se předkládá za letu, v takovém čase, který zajistí jeho přijetí všemi příslušnými stanovišti letových provozních služeb nejméně 10 minut před tím, než letadlo dosáhne:

 1. zamýšleného bodu vstupu do řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru, nebo
 2. bodu křižování letové cesty nebo poradní tratě.

Přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění 30 minut u řízeného letu nebo 60 minut u neřízeného letu, pro které byl předložen letový plán, měl by být tento letový plán opraven nebo podle vhodnosti předložen nový letový plán a starý letový plán zrušen.

5.3.2Změny v letovém plánu

Všechny změny letového plánu, podaného na řízený let VFR, musí být co nejdříve ohlášeny příslušné mu stanovišti letových provozních služeb.

Na ostatní lety VFR se musí příslušnému stanovišti letových provozních služeb oznámit co nejdříve význačné změny letového plánu.

Význačnými změnami se rozumějí informace předložené před odletem, týkající se vytrvalosti letu a celkového počtu osob na palubě, a opravené v čase odletu.

5.4Pokyny pro vyplňování formuláře letového plánu

Poznámka: Níže uvedené možnosti vyplňování jednotlivých polí letového plánu nepostihují všechny alternativy (zejména pro palubní vybavení a schopnosti). Další podrobnosti se nacházejí v Dodatku 2 leteckého předpisu L4444.

5.4.1Dodržujte přesně předepsaný formát a způsob uvádění údajů. Údaje začněte uvádět do první volné kolonky. Nevyplněné kolonky ponechte prázdné. Časové údaje uvádějte v UTC čtyřmi číslicemi. Celkovou vypočítanou dobu letu uvádějte čtyřmi číslicemi (hodiny a minuty).

Poznámka: Výrazem „letiště“, pokud je použit v letovém plánu, se rozumí také jiná místa než letiště, která mohou být použita určitými druhy letadel, např. vrtulníky nebo balóny.

5.4.1.1POLE 7: IDENTIFIKACE LETADLA

Do pole 7 uveďte jednu identifikaci letadla, nepřesahující 7 znaků: např. OKABC, OKAXX01

5.4.1.2POLE 8: PRAVIDLA LETU, DRUH LETU

Do pole 8 Pravidla letu uveďte písmeno V jako VFR a do pole Druh letu – písmeno G označující všeobecné letectví, případně písmeno X pokud vykonáváte speciální činnost.

5.4.1.3POLE 9: POČET A TYP LETADLA, KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU

Poznámka: Zkratky typů lze najít na webu ICAO  http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx

Do pole 9 uvádějte počet letadel, jste-li vedoucí skupiny letadel. Do kolonky typ uveďte příslušné označení. Pokud váš typ není standardní (uvedený v dokumentu Aircraft Type Designators ICAO Doc 8643), nebo v případě skupinových letů sestávajících z více než jednoho typu, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku TYP/ a název typu letadla.

U kategorie turbulence v úplavu uveďte písmeno L indikující certifikovanou maximální vzletovou hmotnost 7 000 kg nebo nižší.

5.4.1.4POLE 10: VYBAVENÍ

Pole obsahuje více možností navigačního vybavení, které je však potřebné k provádění letů IFR. Pro lety VFR uveďte před lomítko jedno písmeno následovně:

Za lomítko uveďte jedno až 20 písmen, označujících palubní přehledové vybavení:

5.4.1.5POLE 13: LETIŠTĚ ODLETU A ČAS (8 znaků)

Uveďte ICAO čtyřpísmennou směrovací značku letiště odletu, nebo když letiště nemá přidělenou směrovací značku, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEP/ a za ní název letiště odletu, potom bez mezery uveďte předpokládaný čas zahájení pojíždění.

Poznámka: Při uvádění ploch SLZ se šestipísmenným identifikátorem je nutno postupovat jako v případě letišť, které nemají přidělenou směrovací značku letiště.

5.4.1.6POLE 15: CESTOVNÍ RYCHLOST, HLADINA, TRAŤ

Uveďte cestovní rychlost vyjádřenou v uzlech označenou písmenem N, po němž následují 4 číslice (např. N0125), nebo v kilometrech za hodinu označenou písmenem K, po němž následují 4 číslice (např. K0230),

Uveďte plánovanou cestovní hladinu (maximálně 5 znaků) následovně:

Trať letu uveďte význačnými traťovými body a pokud mezi těmito body poletíte mimo označenou trať ATS, uveďte DCT. Při letu VFR nebo jeho části, které plánujete jako neřízené, lze použít k popisu bodů na trati i názvy zeměpisných míst tak, jak je uvedeno na letecké mapě ICAO České republiky 1:500 000. V případě, že vstupujete nebo vystupujete do/z CTR, uveďte publikovaný vstupní nebo výstupní bod do/z CTR. Pamatujte, že lety VFR nad FL 95 musí být plánovány po tratích ATS (kódové označení tratě ATS v délce min. 2 znaků).

5.4.1.7POLE 16: LETIŠTĚ URČENÍ A CELKOVÁ VYPOČÍTANÁ DOBA LETU, NÁHRADNÍ LETIŠTĚ (8 znaků)

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO letiště určení, následovanou bez mezery celkovou vypočítanou dobou letu, nebo pokud nebyla směrovací značka přidělena, uveďte ZZZZ následované bez mezery celkovou vypočítanou dobou letu a v poli 18 uveďte zkratku DEST/ , za kterou následuje název letiště.

Náhradní letiště (4 znaky), uveďte čtyřpísmennou(é) značku(y) ICAO ne více než dvou náhradních letišť, oddělené mezerou, nebo nebyla-li náhradnímu letišti směrovací značka přidělena, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku ALTN/ a za ní název letiště.

Poznámka: Při uvádění ploch SLZ se šestipísmenným identifikátorem je nutno postupovat jako v případě letišť, které nemají přidělenou směrovací značku letiště.

5.4.1.8POLE 18: JINÉ INFORMACE

Uveďte 0 (nulu) nejsou-li žádné jiné informace, nebo jakékoli jiné nezbytné informace s použitím příslušných zkratek, následovaných lomítkem a informací, která má být uvedena:

5.4.1.9POLE 19: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE