6.Letové provozní služby (ATS)

6.1Všeobecně

6.1.1Rozdělení a úkoly letových provozní služeb

Letové provozní služby (ATS) zahrnují službu řízení letového provozu (ATC), letovou informační službu (FIS) a pohotovostní službu (ALRS).

6.1.1.1Služba řízení letového provozu (ATC) zabraňuje srážkám letadel zabezpečováním předepsaných rozstupů a předáváním informací o provozu.

Poskytuje se v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích.

Rozlišujeme 3 části ATC:

  1. oblastní službu řízení, poskytovanou oblastním střediskem řízení (ACC),
  2. přibližovací službu řízení, poskytovanou přibližovacím stanovištěm řízení (APP), je-li zřízeno, a
  3. letištní službu řízení, poskytovanou na řízených letištích a v jejich blízkosti, letištní řídící věží (TWR).

6.1.1.2Letová informační služba (FIS) je poskytována příslušným stanovištěm ATS (ACC, APP, TWR, FIC, AFIS) prostřednictvím rad a informací o provozu, počasí, stavu letišť a zařízení a o využívání vyhrazených, rezervovaných a omezených prostorů ve FIR Praha.

Poskytuje se na provozním kmitočtu příslušného stanoviště ATS v celém prostoru FIR Praha a na řízených letištích. Neřízeným letům se poskytuje pouze na vyžádání.

Letištní letová informační služba (AFIS) je jedna z kategorií ATS – jedná se o specifický typ letové informační služby, která se poskytuje na neřízených letištích, uvedených v této příručce, a v ATZ těchto letišť s cílem předat informace o letišti, stavu pohybové plochy, druhu provozu, překážkách na letišti a v jeho blízkosti a meteorologických podmínkách.

Poznámka: Poskytování informací ve smyslu Dodatku S leteckého předpisu L 11, tj. známému provozu na letišti a v jeho ATZ, kde se neposkytuje AFIS, není zařazeno mezi kategorie ATS a zahrnuje poskytování informací o letišti, stavu pohybové plochy, druhu provozu, překážkách na letišti a v jeho blízkosti a meteorologických informací pouze v omezeném rozsahu.

6.1.1.3Pohotovostní služba (ALRS) je poskytována příslušným stanovištěm ATS (ACC, APP, TWR, FIC, AFIS), které vyrozumívá stanovené organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba, a spolupracuje s těmito orgány.

Pohotovostní služba se poskytuje v celém prostoru FIR Praha, na řízených letištích a na letištích AFIS.

Poznámka: Neřízený letový provoz v nízkých hladinách může zaznamenat těžkosti při navazování a udržování spojení s příslušnými stanovišti ATS, způsobené orografickými specifiky.

6.1.2Stanoviště ATS

Výraz stanoviště ATS znamená podle okolností buď stanoviště ATC (tj. ACC Praha, TWR letišť nebo APP, je-li zřízeno) nebo FIC Praha nebo jednotlivá stanoviště AFIS nebo Centrální ARO Praha.

Poznámka: Tvorba volacích znaků příslušných stanovišť je uvedena v kapitole VFR-ENR-6 Radiotelefonní frazeologie.

6.1.2.1Stanoviště řízení letového provozu poskytují ATC, FIS a ALRS ve svých prostorech odpovědnosti, resp. na řízených letištích.

Poznámka: Informace o prostorech odpovědnosti jednotlivých stanovišť ATC jsou uvedeny v AIP ČR, části ENR 2 (CTA, TMA), resp. AD (CTR).

6.1.2.2FIC Praha poskytuje FIS a ALRS známému letovému provozu ve FIR Praha, který není předmětem letového povolení (tj. letům VFR ve vzdušných prostorech třídy G a E) s výjimkou, kdy za poskytování ATS tomuto provozu odpovídá stanoviště AFIS na daném letišti a v příslušné ATZ.

Grafické zobrazení rozdělení vzdušných prostorů ATS podle stanovišť, které v nich poskytují FIS a ALRS neřízeným letům, viz obrázek.ATS Airspace

Poznámka: Je nezbytné vést v patrnosti, že letům IFR v prostoru třídy E poskytuje ATS příslušné stanoviště ATC, tj. ACC Praha.

Poznámka: Podrobné informace o rozsahu služeb, poskytovaných FIC Praha, lze nalézt na následující adrese  http://ais.ans.cz/?lang=cz&p=fic-praha

6.1.2.3Stanoviště AFIS poskytuje letištní letovou informační a ALRS známému provozu na letišti a v ATZ v publikované provozní době letiště nebo jiné době dohodnuté s provozovatelem letiště.

Poznámka: Informace o letištích, na nichž je poskytována AFIS, se nacházejí v části AD této příručky, příp. AIP ČR, části AD (letiště s publikovanými postupy nepřesného přístrojového přiblížení).

6.2Odpovědnost za poskytování ATS

6.2.1Za poskytování ATS civilnímu letovému provozu ve FIR Praha (s výjimkami uvedenými níže) a na letištích Praha/Ruzyně, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov a Karlovy Vary odpovídá:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
telephone 220 371 111
fax 220 374 255
AFTN: LKPRYKYA
 http://www.rlp.cz

6.2.2Za poskytování ATS na vojenských letištích a v řízených okrscích vojenských letišť, odpovídá Armáda České republiky. Za poskytování ATS civilnímu letovému provozu v jednotlivých částech vojenských koncových řízených oblastí odpovídá Armáda České republiky a Řízení letového provozu ČR, s.p., podle příslušného rozdělení TMA, publikovaného v AIP ČR, ENR 2.1.

6.2.3Za poskytování ATS na letištích Kunovice a PRAHA/Vodochody, v CTR Kunovice a CTR/TMA Vodochody odpovídá provozovatel letiště.

Poznámka: Informace o těchto letištích se nacházejí v AIP ČR, části AD.

6.2.4Za poskytování AFIS, resp. kde AFIS není poskytována, za poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho ATZ jsou odpovědni provozovatelé letišť. Na těchto letištích není poskytována služba řízení letového provozu.

Poznámka: Informace o těchto letištích se nacházejí v AIP ČR, části AD (v případě, že jsou publikovány postupy přístrojových příletů a odletů), resp. v části AD této příručky.

6.3Provozní kontakty

Poznámka: Kontakty na jednotlivé provozovatele neřízených letišť jsou uvedeny v AIP ČR, část AD (v případě, že jsou publikovány postupy přístrojových příletů a odletů), resp. v této příručce, části AD.

6.3.1Civilní stanoviště ATS:

FIC Praha telephone 220 374 393
TWR Ruzyně telephone 220 374 048, (telephone 602 158 728 contingency)
TWR Tuřany telephone 548 424 875, telephone 601 589 116
TWR Mošnov telephone 596 693 420
TWR Karlovy Vary telephone 353 239 716
TWR Kunovice telephone 572 817 620
TWR Vodochody telephone 255 762 609
AFIS České Budějovice telephone 386 325 339

6.3.2Vojenská stanoviště ATS:

TWR Čáslav telephone 973 376 952
TWR Kbely telephone 973 207 179
TWR Náměšť telephone 973 438 410, telephone 973 438 411
MTWR Pardubice telephone 973 333 171, telephone 973 242 440